NASZA OFERTA

PRAWO ENERGETYCZNE

 

Prawnicy Kancelarii Prawnej Drabik świadczą kompleksową pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw branży energetycznej. Zdobyte, bogate doświadczenie sektorowe umożliwia nam wsparcie naszych Klientów w realizowaniu nowych inwestycji związanych m.in. z budową farm wiatrowych, jak również fotowoltaicznych. Wielokrotnie świadczyliśmy usługi doradcze w zakresie sporządzania i negocjowania umów dla branży energetycznej (umowy sprzedaży, umowy dystrybucyjne, umowy o przyłączenie, regulacje wewnętrzne). Wspieramy Klientów w postępowaniach przetargowych oraz zamówieniach publicznych.

ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI

 

Na rzecz naszych Klientów doradzamy i realizujemy procesy masowego dochodzenia należności na wszystkich jego etapach, począwszy od działań monitorujących płatności wierzytelności niewymagalnych (-5 DPD), przez prowadzenie windykacji polubownej wierzytelności wymagalnych, postępowanie sądowe, aż po reprezentację na etapie egzekucyjnym lub w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Obsługujemy wierzytelności małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Indywidualnie ustalamy plany prowadzonych działań (tzw. action plan), przeprowadzamy analizę sytuacji finansowej podmiotów zadłużonych oraz poszukujemy i rekomendujemy podjęcie najlepszych rozwiązań gwarantujących skuteczność prowadzonych czynności.

Ponadto doradzamy naszym Klientom w procesach nabywania oraz sprzedaży portfeli wierzytelności m.in. poprzez due diligance portfeli będących potencjalnym przedmiotem transakcji, ich wycenę, negocjowanie warunków nabycia oraz obsługę potransakcyjną.

 

NIERUCHOMOŚCI

.

Świadczymy specjalistyczne usługi prawne dla wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości i deweloperów, zapewniając sprawne funkcjonowanie organów statutowych i zarząd nad nieruchomością.

Doradzamy w procesach zakupowych nieruchomości, począwszy od etapu analizy jej stanu prawnego, aż po umowy finalizujące nabycie. Wspieramy naszych Klientów we wszelkich aspektach formalno-prawnych występujących w trakcie procesu inwestycyjnego.

OBSŁUGA KORPORACYJNA SPÓŁEK

W ramach obsługi korporacyjnej na rzecz naszych Klientów nie ograniczamy się jedynie do doradztwa z zakresu prawa spółek handlowych, lecz wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców m.in. poprzez:
– udzielanie porad związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorcy,
– sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności,
– sporządzanie projektów statutów, regulaminów, instrukcji i innych aktów wewnętrznych,
– opracowywanie opinii prawnych i reprezentację przedsiębiorcy w stosunkach gospodarczych oraz przed sądami i organami administracji publicznej,
– obsługę prawną organów statutowych spółek, w tym uczestnictwo w zgromadzeniach organów kolegialnych i protokołowanie posiedzeń,
– współpracę z Obszarem Compliance przy tworzeniu polityk bezpieczeństwa i audyt ochrony danych osobowych,
– zakładanie i rejestrację spółek cywilnych, spółek prawa handlowego, oddziałów, przedstawicielstw, jednoosobowej działalności gospodarczej, a także spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń,
– doradztwo i reprezentację w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu potrafimy zdiagnozować potrzeby Klienta oraz dostosować model współpracy do indywidualnych oczekiwań. To pozwala nam na wykonanie usługi maksymalnie szybko, a przy tym ogranicza jej koszty do niezbędnego minimum.

siedziba:

GPD Kancelaria Prawna Drabik
ul. Obrzeżna 7A lok. U9
02-691 Warszawa
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00-16:00