Skuteczność zastrzeżenia kary umownej

Skuteczność zastrzeżenia kary umownej

Na gruncie tytułowego art. 4j ust. 3a pr. en. wywodzi się, że umowy sprzedaży paliw gazowych/energii elektrycznej, mogą zawierać zastrzeżenie kary umownej na wypadek przedwczesnego wypowiedzenia umowy przez odbiorcę bądź jej rozwiązania przez sprzedawcę z przyczyn...
Nielegalny pobór energii elektrycznej

Nielegalny pobór energii elektrycznej

Definicję nielegalnego poboru energii elektrycznej znajdziemy w art. 3 pkt 18 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, Dz.U.1997.54.348 wraz z późn. zm (zwana dalej „Ustawą”). Przez nielegalne pobieranie energii należy rozumieć pobieranie jej bez...