Doręczenia pism za pośrednictwem portalu informacyjnego

Doręczenia pism za pośrednictwem portalu informacyjnego

Nie ulega wątpliwości, że pandemia spowodowała zmiany w wielu aspektach życia codziennego. Konieczność dostosowania dotychczasowych rozwiązań do nowej sytuacji wymusiła również podjęcie odpowiednich działań dla stworzenia możliwości prawidłowego funkcjonowania...
Windykacja i Windykator reglamentowane?

Windykacja i Windykator reglamentowane?

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało informację o przygotowywaniu projektu ustawy, która miałaby na celu uregulowanie działalności windykacyjnej w Polsce. Do tej pory funkcjonowanie firm windykacyjnych nie jest objęte żadną regulacją prawną i opiera się w związku z...
„Oczywiście niecelowe?” Błażej Wiśniewski

„Oczywiście niecelowe?” Błażej Wiśniewski

Zmiana dotychczasowego stanowiska Sądu Najwyższego jest niezrozumiała oraz szkodliwa z punktu widzenia gwarancji obrotu oraz szybkości postępowania. Sąd Najwyższy rozpoznał 27 stycznia 2022 r. zagadnienie prawne dotyczące oczywistej niecelowości wniosku egzekucyjnego...
Skuteczność zastrzeżenia kary umownej

Skuteczność zastrzeżenia kary umownej

Na gruncie tytułowego art. 4j ust. 3a pr. en. wywodzi się, że umowy sprzedaży paliw gazowych/energii elektrycznej, mogą zawierać zastrzeżenie kary umownej na wypadek przedwczesnego wypowiedzenia umowy przez odbiorcę bądź jej rozwiązania przez sprzedawcę z przyczyn...
Nielegalny pobór energii elektrycznej

Nielegalny pobór energii elektrycznej

Definicję nielegalnego poboru energii elektrycznej znajdziemy w art. 3 pkt 18 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, Dz.U.1997.54.348 wraz z późn. zm (zwana dalej „Ustawą”). Przez nielegalne pobieranie energii należy rozumieć pobieranie jej bez...