„Oczywiście niecelowe?” Błażej Wiśniewski

„Oczywiście niecelowe?” Błażej Wiśniewski

Zmiana dotychczasowego stanowiska Sądu Najwyższego jest niezrozumiała oraz szkodliwa z punktu widzenia gwarancji obrotu oraz szybkości postępowania. Sąd Najwyższy rozpoznał 27 stycznia 2022 r. zagadnienie prawne dotyczące oczywistej niecelowości wniosku egzekucyjnego...
Nielegalny pobór energii elektrycznej

Nielegalny pobór energii elektrycznej

Definicję nielegalnego poboru energii elektrycznej znajdziemy w art. 3 pkt 18 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, Dz.U.1997.54.348 wraz z późn. zm (zwana dalej „Ustawą”). Przez nielegalne pobieranie energii należy rozumieć pobieranie jej bez...
Koszty windykacji

Koszty windykacji

Celowe koszty windykacji przewyższające równowartość kwoty 40 euro wchodzą w skład kosztów odzyskania należności, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (jedn. tekst: Dz. U. 2019 r., poz. 118) w...